Opening of Museum Summit (26.6.2017)

Chief Secretary for Administration of HKSAR, Matthew CHEUNG Kin-chung 688 696 779 FRON0532 FRON0535 FRON0553 FRON0555 FRON0565 FRON0575 FRON0579 FRON0600

 

Summit Sessions - Day 1 (26.6.2017)

TSUI Lap-chee SHAN Jixiang Jayanta SENGUPTA Thomas P. CAMPBELL Elena Yurievna GAGARINA FRON0953 FRON0966 FRON0972 FRON0998 Luisa Elena MENGONI Michael DIXON Tim ZEEDIJK Suhanya RAFFEL FRON1269 FRON1327 FRON1354 FRON1359 Roland T. CHIN Ian BLACHFORD Guy LABINE CHEN Kelun FRON1489 FRON1524 FRON1530 FRON1551 FRON1938

 

Summit Sessions - Day 2 (27.6.2017)

Josh YIU Jane PORTAL LOI Chi-pang Vinod DANIEL FRON1840 FRON1845 FRON1873 FRON1877 FRON1918 Florian KNOTHE Jay XU WEI Jun Kim McKAY FRON2215 FRON2237 LOU Wei Jan STUART Eve TAM Mei-yee AN Yuanyuan Jean-Luc MARTINEZ FRON2629 FRON2643 FRON2660 FRON2665 FRON2707 FRON2717 FRON2733  Director of LCSD, Michelle LI

 

Cocktail Reception (27.6.2017)

FRON2807 FRON2811 FRON2821 FRON2839 FRON2852 FRON2858 FRON2864 FRON2867 FRON2871 FRON2888 Secretary for Home Affairs, LAU Kong-wah SHAN Jixiang FRON2963 Jean-Luc MARTINEZ